Aquest text pot incloure cadenes de format del Python, les quals es resoldran com atributs de la llista. La llista de les substitucions permeses és la següent: